NE YEDİĞİNİ BİL®YASAL UYARI

TFI TAB GIDA GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. ve bünyesinde yer alan TAB Gıda Grup Şirketleri olarak (“Şirket”)* kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

*TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve markaları olan Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro®, Usta Dönerci®, EKUR Et Entegre San. ve Tic. A.Ş ve markası olan Amasya Et Ürünleri®, ATA Express Elektronik İletişim Tanıtım Paz. Dağıtım San. ve Ticaret A.Ş ve bünyesinde yer alan Fiyuu®, Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon San. ve Dış Tic. A.Ş. ve bünyesinde yer alan CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş. ve Döner Stop®

Şirket Kanun’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yine ilgili Kanun’un m.10’dan doğan yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları kasalar, Ara Gelsin, Tıkla Gelsin web platformu, Tıkla Gelsin mobil platformu, Tıkla Al, Burger King Facebook Chatbot platformu, Popeyes Facebook Chatbot platformu kanallarıyla hizmet alan müşterilerinin dikkatlerine sunmaktadır.

Şirket, işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi sizlere bildirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel veri, Kanun’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

şeklindeki kişisel verilerinizin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve haklarınızı aşağıda dikkatlerinize sunarız:

1. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz Şirket tarafından kasalar, Ara Gelsin, Tıkla Gelsin web platformu, Tıkla Gelsin mobil platformu, Tıkla Al, Burger King Facebook Chatbot platformu, Popeyes Facebook Chatbot platformu kanallarıyla veya benzeri vasıtalarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metnine istinaden kullanabilir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi ve aktarılabilmesi için toplanacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Şirket tarafından, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kanallardan toplanan kişisel verileriniz sizlerden talep edilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için açık rızanıza istinaden, işbu metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile öngörülen bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak, Kanun Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Şirket tarafından gıda sektöründe sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Şirket ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

Söz konusu kişisel veriler Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket, müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin açık rızası doğrultusunda gerçekleşmekte ve kural olarak açık rıza olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak açık rızanız doğrultusunda, Şirket tarafından, işbu Aydınlatma Metni Madde [1]’de belirtilen şekilde toplanan ve Madde [2]’de belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanun Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Yurt dışına Aktarılması

Şirket kişisel verilerinizi, verilerin saklanması konusunda bulunduğunuz yerde sağlanan güvenlik seviyesi ile denk seviyede veri güvenlik düzenlemeleri olan/olmayan ülkelere aktarabilir. Ancak, Şirket verilerinizin uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

5. Haklarınız

Kanun Madde 11 kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere aşağıda belirtilen haklarınız tanınmıştır:

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule Plaza No: 109 Kat:2-3 Beşiktaş/İSTANBUL ya da kvkk@tabgida.com.tr adresini kullanmak suretiyle bizlere iletebilirsiniz. Başvurunuzda;

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.